Avatar
steta
Postovi: 297
Pridružen/a: uto lis 20, 2015 9:02 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku WWW

Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

čet ožu 16, 2017 11:05 pm

Da priupitam da li se u Bosni i Hercegovini moze priznati strana sudska odluka ?

Ili da pojasnim imam odluku o razvodu braka iz Austrije, da li se strana sudska presuda moze priznati u Bosni i Hercegovini i kako ?

Mislim da mi je to bolja varijanta nego ponovo voditi sudski postupak u BiH ?
Sarajevo će viječno da živi. Grade moj!

Avatar
kayla
Postovi: 75
Pridružen/a: pet srp 10, 2015 11:02 pm
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

pon ožu 20, 2017 3:24 pm

Bosna i Hercegovina nije clanica EU tako da ne znam kako to ide bas, no super pitanje.

Kljucne rijeci: Priznanje strane sudske presude u BiH, priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini, priznanje odluke stranog suda u BiH, Priznanje presude iz inostranstva u BiH, prizanje sudske odluke o razvodu braka u Bosni i Hercegovini, priznanje sudske presude u Bosni i Hercegovini, priznanje odluke o razvodu u Bosni i Hercegovini

Avatar
sarajevskibehar
Postovi: 47
Pridružen/a: sub srp 18, 2015 3:22 am
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini

čet ožu 23, 2017 10:15 pm

Evo ti Članak sve ti ovdje pise ili si i sam mogao pronaći preko google:

Autor: Advokatski ured Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/priznanj ... a-BiH.html

Priznavanje strane sudske presude u sudskoj praksi Bosne i Hercegovine


Međunarodna nadležnost
Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini
Razlozi međunarodne saradnje podrazumijevaju da se uz ispunjenje određenih uslova priznaju dejstva odluka stranih suvereniteta. Pri ocjeni ispunjenosti uslova za priznanje strane sudske odluke domaći sud u Bosni i Hercegovini po službenoj dužnosti vodi računa o postojanju međunarodne nadležnosti suda koji je donio odluku. Preispitujući da li je pravosuđe strane zemlje koje je donijelo odluku imalo pravo i dužnost da postupa u određenoj stvari sud Bosne i Hercegovine ne može na direktan način da utiče na nadležnost stranog pravosuđa jer samo strana država može da donosi pravila o svojoj međunarodnoj nadležnosti. Ipak, u postupku odlučivanja o priznanju strane sudske odluke nadležni sud Bosne i Hercegovine preispituje da li je strano pravosuđe imalo dovoljno razloga da sudi u određenoj pravnoj stvari, koja očigledno ima određenu vezu sa državom u kojoj se traži priznanje. U uporednom pravu, vodi se računa da je nadležnost stranog pravosuđa zasnovana na razumnim osnovima i da ne zadire u domen odnosa za koje postoji isključiva nadležnost domaćeg pravosuđa. Ispunjenje ovih uslova se cijeni po pravu zemlje gdje se traži priznanje, a pravila od kojih se polazi su pravila indirektne međunarodne sudske nadležnosti. Ako bi se pravilo o indirektnoj nadležnosti postavilo u formi pitanja: da li bi sudovi zemlje donošenja odluke bili nadležni kada bi se propisi o nadležnosti države priznanja primijenili u državi donošenja odluke, odgovor bi zavisio od rješenja za koje se opredijeli nacionalno zakonodavstvo zemlje gdje se pitanje postavlja. Prema nastrožijoj varijanti, strani sud ne bi mogao biti nadležan ukoliko je za određenu vrstu spora predviđena nadležnost domaćeg suda. To bi značilo da svako pravilo o nadležnosti domaćeg pravosuđa predstavlja istovremeno i pravilo o isključivoj međunarodnoj nadležnosti. Ovakvo postupanje bi bilo u suprotnosti sa osnovnim principima na kojima počiva međunarodno privatno pravo i nema uporište u savremenoj teoriji i praksi. Druga varijanta izjednačava pravila o direktnoj i indirektnoj međunarodnoj nadležnosti. Drugim riječima, govorimo o načelu bilateralizacije, a karakterističan primjer je njemačko pravo. Prema ovoj varijanti, priznaće se nadležnost stranog suda u onim slučajevima ukoliko je zasnovana na okolonostima na kojima se može zasnovati i nadležnost domaćeg suda za istu vrstu spora. Tu se misli na opće prihvaćene osnove zasnivanja nadležnosti, a cilj je omogućavanje odbijanja priznanja stranih odluka koje su donijete na osnovu pravila o prekomjernoj nadležnosti stranog suda. Rješenje koje najviše pogoduje priznanju stranih sudskih odluka je ono koje predviđa nadležnost stranog suda u svakom slučaju izuzev kada postoji isključiva međunarodna nadležnost domaćeg pravosuđa. Prihvatanjem ovog rješenja uvijek se priznaje međunarodna nadležnost sudova zemlje donošenja odluke izuzev u situaciji kada postoji isključiva nadležnost sudova zemlje priznanja.
Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini
Izvršenje odluke stranog suda:

Izvršenje strane sudske odluke u BiH može se odrediti i sprovesti ako ta sudska odluka ispunjava uslove propisane članovima 96 do 101 Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, koji se primjenjuju dok se ne donesu novi zakoni u ovoj oblasti.
Iz samog smisla člana 101, stav 5 navedenog Zakona proizilazi da je izvršni sud ovlašten raspraviti kao prethodno pianje da li odluka stranog suda ispunjava uslove da bi mogla poslužiti kao izvršna isprava i kad nema odluke o njenom priznaju u BiH.

U ovakvom slučaju odluka izvšnog suda u BIH proizvodi pravne posljedice samo u konkretnom izvršnom postupku u kojem je na osnovu te odluke i doneseno rješenje o izvršenju.
Priznanje strane sudske odluke u BiH
Svojstvo strane sudske odluke imaju: presuda stranog suda, rješenje, nagodba sklopljena pred stranim sudom, odluka arbitraže koja se po međunarodnom pravu smatra stranom odlukom i nagodba zaključena pred stranom atritražnom za koju je mjerodavno procesno pravo zemlje sa kojom je BiH zaključila bilateralnu konvenciju koja predviđa uzajamno priznanje i izvršenje nagodbi sklopljenih pred arbitražnom.

Strana sudska odluka može biti i odluka drugog organa koja je u državi donošenja izjednačena sa sudskom odlukom pod uslovom da su takvom odlukom uređeni statusni, porodični, imovinski ili drugi materijalno-pravni odnosi sa međunarodnim elementom.

Pokretanje postupka priznavanja strane sudske presude u Bosni i Hercegovini:

Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogučiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.
Postupak priznavanja stranih sudskih i arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenoga lica odnosno njegovog advokata.
Pirznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini
Postupak priznavanja stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog lica odnosno njegovog advokata. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima izričito predviđa da je priznavanje strane sudske odluke u statusnim stvarima ovlašten tražiti svako ko ima pravni interes, dakle i osobe koje nisu bile lično stranke u postupku. Najčešći slučajevi priznanja stranih sudskih odluka se odnose na porodične odnose (odluke u bračnom sporu, alimentacije, sporove radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva i materinstva, usvojenja), privredne sudske sporove kao i privredne arbitražne sporove, sudske odluke o isplati novčanog iznosa nastale iz ugovornih obaveza domaćeg i inostranog pravnog lica, predmete sa zaostavštinom, i druge vrste stranih sudskih odluka.

Za priznavanje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba provesti postupak priznanja odnosno izvršenja.

Nadležnost Kantonalnog suda / Okružnog suda u Bosni i Hercegovini da odlučuje o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža određena je Zakonom o sudovima u Federacije BiH / Zakonom o sudovima Republike Srpske.

Za priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba sprovesti postupak priznavanja odnosno izvršenja.

Postupak priznavanja se provodi po odredbama entitetskog Zakona o vanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. novine SFRJ“ 43/82, 72/82), te Uredbe sa zakonskom snagom o priznavanju i primjeni saveznih zakona koji se u BiH primjenjuju kao republički propisi („Sl. novine Republike Bosne i Hercegovine“ broj: 2/92).

Ukoliko se radi o državama potpisnicama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), javne isprave izdate u stranim državama imaju pravnu važnost u Bosni i Hercegovini ukoliko su ovjerene pečatom Apostille, bez potrebe dalje nadovjere i ukoliko se radi o ispravama navedenim u čl. 1 citirane konvencije među koje spadaju i isprave koje je izdao ili ovjerio notar.

Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini na osnovu važećih biletarnih ugovora imaju javne isprave uključujući i ovjerene punomoći za koje nisu potrebne dodatne nadovjere izdane od nadležnih oragana u slijedećim državama: Republici Hrvatskoj, Austriji, Bugarskoj, Belgiji Češkoj, Slovačkoj, Libiji, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Kipru, Mađarskoj, Mongolij, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Kanada nije zemlja potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961 tako da nema Apostille pečat i u tom slučaju je potrebno da sudsku odluku čije se priznanje traži ovjeri Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi kao najlakši način.

U kojem slučajevima se neče izvršiti priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini ?:

Nadležni Kantonalni sud / Okružni sud odbiće priznavanje strane sudske odluke, odosno strane arbitražne odluke u slijedećim slučajevima:

• Ako se povodom prigovora lica protiv koga je ta odluka donesena utvrdi da to lice nije moglo učestvovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što mu poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo lično dostavljeno, odnosno što uopšte nije ni pokušano lično dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostepenom postupku),

• Ako je u suprotnosti sa osnovama društvenog uređenja utvrđenim u Ustavu Bosne i Hercegovine,

• Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine, ako tuženi traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužilac a tuženi se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznanje te odluke,

Ako ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti, objašnjenje daje organ uprave nadležan za pravosuđe,
Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrđivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine.
Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini
• Ako je u istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosnažnu odluku (res judicata) ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj pravnoj stvari, i to do pravosnažnog okončanja parnice,

U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznavanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (kao što je u praksi najčešće Priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika. Troškove ovog postupka prethodno treba da predujmi predlagač zahtjeva za priznanje strane sudske odluke.
Priznanje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini
Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostepeni sud - Vrhovni sud Federacije BiH / Vrhovni sud Republike Srpske.
Izvrsenje strane sudske odluke u Bosni i Hercegovini
Po donijetoj odluci bilo bi dopušteno i vođenje postupka za povraćaj u pređašnje stanje, ako i ponavljanje postupka.g.)

Primjer iz prakse:

Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka

"Priznaje se odluka stranog suda – odluke o razvodu braka Jefferson Sud, Odjel za porodice USA br 10 CI 5008258 od 24.02.2011.godine prema kojem je razveden brak između tužitelja H.S i tužene D.S. koji je bio zaključen 02.12.1995.g. kao i odluke Jefferson sud, Odjel za porodice br. 10 CI 5008258 od 24.02.2011.g o povjeravanju troje djece ocu H.S. uz obavezu majke D.S. na izdržavanje djece u mjesečnom iznosu od 349,05 US $ počevši od 11.oktobra.2011.godine pa se ove odluke izjednačavaju sa odlukom suda donesenog u Bosni i Hercegovini i proizvodi pravo dejstvo u Bosni i Hercegovini."
Sarajevo ljubavi moja

Avatar
steta
Postovi: 297
Pridružen/a: uto lis 20, 2015 9:02 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku WWW

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

sub ožu 25, 2017 12:55 pm

Odlicno, znaci moguce je!
Sarajevo će viječno da živi. Grade moj!

Avatar
Ella
Postovi: 136
Pridružen/a: čet lis 22, 2015 7:20 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

uto ožu 28, 2017 6:55 pm

Pa da tako pise gore da se moze priznati odluka stranog suda u Bosni i Hercegovini, mada kako vidim imaju i neki izuzeci.

Avatar
sarajlija
Postovi: 159
Pridružen/a: uto lis 20, 2015 2:26 pm
Lokacija: Sarajevo
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

sri ožu 29, 2017 8:36 pm

Korisno
Sarajevo ljubavi moja - Bilo gdje da krenem o tebi sanjam putevi me svi tebi vode cekam s' nekom ceznjom na svijetla tvoja Sarajevo ljubavi moja.

Avatar
GoDaddy
Postovi: 133
Pridružen/a: sri lis 21, 2015 8:00 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

uto tra 11, 2017 4:36 pm

Zanimljiva tema ja imam jedan dug stari stari i imam presudu u BiH da sam duzan, medutim nisam u BIH, da li mi neko u inostranstvu moze priznati tu presudu iz BiH i provesti u inostranstvu ?

Avatar
Ella
Postovi: 136
Pridružen/a: čet lis 22, 2015 7:20 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

pet tra 21, 2017 6:45 pm

@godaddy Pa vjerovatno moze ako imaju tvoje podatke i adresu gdje si

Pretpostavljam da se moze priznati strana inostrana presuda u Bosni i Hercegovini

Avatar
LoveSarajevoCity
Postovi: 59
Pridružen/a: uto kol 04, 2015 4:36 pm
Kontakt: Pošalji privatnu poruku

Re: Priznanje strane sudske presude u Bosni i Hercegovini

sub tra 22, 2017 1:17 pm

Ivan je napisao/la:@godaddy Pa vjerovatno moze ako imaju tvoje podatke i adresu gdje si


Ma odkud im ti podaci sta ti je... budi bezbrizan :D :D :D :D

Natrag na “Sarajevo”

Online

Trenutno korisnika/ca: Nema prijavljenih korisnika/ca. i 1 gost.